Kupní smlouva

Obchodní smlouvy a jejich plnění: Kupní smlouva [PF.r. 92, 17: 7] – Text – poslední stav textu

Kupní smlouva patří mezi ty smluvní typy, pro které má obchodní zákoník zcela speciální úpravu, ani podpůrně zde nelze užít ustanovení zákoníku občanského . 

O kupní smlouvu nejde tehdy, jestliže strana, které má být zboží dodáno se zavázala předat druhé straně podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě zboží a ani tehdy, jestliže převážná část závazku strany, která má zboží dodat, spočívá ve vykonávání činnosti nebo závazek této strany zahrnuje montáž zboží.

Nepožaduje-li to při uzavření smlouvy ani jedna strana, nemusí být kupní smlouva uzavřena písemně.

Pro množství, jakost, provedení a obal zboží je směrodatné v prvé řadě to, co je dohodnuto ve smlouvě.

Jestliže má být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, musí mít jim odpovídající vlastnosti.

Jestliže ze smlouvy vyplývá, že množství zboží je zde určeno pouze přibližně, určuje přesné množství prodávající, odchylka však nesmí přesahovat 5%.

Vlastnické právo 

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno. Před předáním nabývá kupující vlastnické právo k přepravovanému zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat.Strany si ale mohou písemně dojednat, že vlastnické právo přechází dříve či naopak později.

V prvém případě musí být zboží dostatečně označeno k odlišení od jiného zboží, a to způsobem sjednaným mezi stranami, jinak způsobem bez zbytečného odkladu sděleným kupujícímu. Ve druhém případě nevyplývá-li z obsahu této výhrady vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy prodávající není vlastníkem prodávaného zboží. To neplatí, jestliže o tom, že prodávající není vlastníkem a že není oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje, kupující v době, kdy měl vlastnické právo nabýt, věděl.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

Koupě na zkoušku 

Koupě na zkoušku vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že kupující do uplynutí zkušební doby zboží schválí. Není-li ve smlouvě zkušební doba stanovena, má se za to, že činí tři měsíce od uzavření smlouvy.

Nepřevzal-li kupující zboží, má podmínka povahu podmínky odkládací a tato podmínka se považuje za zmařenou, jestliže kupující nesdělí prodávajícímu ve zkušební době, že zboží schvaluje.

Převzal-li kupující zboží, má podmínka povahu podmínky rozvazovací a platí, že kupující zboží schválil, jestliže je písemně neodmítne ve zkušební době.

Kupující nemá právo zboží odmítnout, jestliže je nemůže vrátit ve stavu, v jakém je převzal.

Cenová doložka 

O cenovou doložku se jedná tehdy, jestliže se strany při určení ceny dohodnou, že její výše má být dodatečně upravena s přihlédnutím k výrobním nákladům.

Práva a povinnosti stran z doložky zanikají, jestliže oprávněná strana svá práva neuplatní u druhé strany bez zbytečného odkladu po dodání zboží.