Nekalá soutěž a podnikání

____________________________________________________________

 

Autor: Josef Kunášek

Pramen: Nekalá soutěž a podnikání, Sekurkon 1994

Podmínky pro posuzování, zda se jedná o nekalosoutěžní jednání.

V obchodním styku podnikatelů dochází k poruchám, z nichž některé mají charakter porušení práva. Určit, jaké právní normy byly porušeny je někdy složité. Při zkoumání, zda se jedná o nekalosoutěžní jednání musíme odpovědět na otázky, které vyplývají z § 44 obchodního zákoníku, tzv. generální kalusule.

  1. Jde o jednání v hospodářské soutěži?
  2. Je toto jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže?
  3. Je toto jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům?

Generální klauzule plní dvojí funkci. Vymezuje nejobecnější podmínky, které musí splňovat každé jednání, aby ho bylo možno zařadit pod některou ze skutkových podstat nekalé soutěže a současně je samostatnou skutkovou podstatou. O nekalou soutěž se proto jedná tehdy, když jsou naplněny alespoň znaky uvedené v § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. Smyslem tohoto ustanovení je postihnout všechny případy nekalé soutěže, které není možné podřadit pod jednotlivá ustanovení skutkových podstat nekalosoutěžního jednání uvedených v § 45 až 52 obchodního zákoníku.

Podle § 44 obchodního zákoníku je generální klauzule nekalé soutěže součástí obsahu jednotlivých skutkových podstat. Proto když aplikujeme tyto skutkové podstaty uvedené v §§ 45 – 52 obchodního zákoníku musíme jí brát v úvahu. Má k nim funkci interpretační.