Smlouva o dílo

____________________________________________________________

Obchodní smlouvy a jejich plnění: Smlouva o dílo [PF.r. 92, 17: 7] – Text – poslední stav textu

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Dílem je vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

Na věcech, které ke zhotovení díla opatřil, nese objednavatel nebezpečí škody a zůstává jejich vlastníkem, a to až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla. Za věci převzaté od objednavatele zhotovitel odpovídá jako skladovatel.

Objednatel nese nebezpečí za škody na zhotovené věci a je jejím vlastníkem, jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku. který opatřil.

V ostatních případech je vlastníkem věci a nebezpečí škody na ní nese zhotovitel. To neplatí, jde-li o údržbu, opravu nebo úpravu věci. Tehdy na zhotovitele nepřechází vlastnické právo k věci ani nebezpečí škody na ní.

Podobně jako u kupní smlouvy platí i zde cena dohodnutá ve smlouvě či stanovená způsobem určeným ve smlouvě, jinak platí cena obvyklá. Cena za provedení díla bývá často určována podle rozpočtu.

Jestliže objednatel se zvýšením ceny nesouhlasí, může se zhotovitel obrátit na soud. Pokud však zhotovitel požaduje částku o více než 10% vyšší, než jak bylo stanoveno podle rozpočtu, může objednatel bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy.

       Místo předání

       Není-li místo předání dohodnuto, a smlouva zahrnuje povinnost zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání předmětu díla jeho předáním prvnímu dopravci, který má uskutečnit přepravu do místa určení.

Jestliže smlouva nestanoví místo předání a povinnost zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání v místě, v němž se podle smlouvy mělo dílo provádět. Není-li ve smlouvě toto místo určeno, uskutečňuje se předání v místě, o němž objednatel věděl nebo musel vědět v době uzavření smlouvy, že v něm bude zhotovitel dílo provádět.

V ostatních případech se uskutečňuje předání díla v místě, kde má zhotovitel sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo organizační složku.