Mzdy a odměny za vykonanou práci

Zabýváme se vymáháním dlužné mzdy, platu, odměny za provedenou práci a úhrady odměny živnostníkům.

Nejčastější problémy vznikají, když pracovník uzavře ústní dohodu, na základě které začne vykonávat práci. Zaměstnavatel mu vyplatí po nějaké době „zálohu“ ale pracovník se výplaty mzdy nedočká. Zaměstnavatel počítá s tím, že je právně nepostižitelný, protože pracovník nebude schopen se svých oprávněných nároků domoci zejména proto, že nemá uzavřenou pracovní smlouvu.

Za předpokladu, že mezi smluvními stranami došlo k započetí práce z ústně uzavřené pracovní smlouvy, tak dle § 20 zákoníku práce (Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.)  se již nelze dovolat neplatnosti pracovní smlouvy a pracovní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je zřejmě třeba posuzovat jako platný pracovní poměr.

Ústně uzavřená smlouva je fakticky potvrzena tím, že obě strany započnou vzájemně plnit. Zaměstnavatel pracovníku přidělí práci a pracovník jí začne vykonávat.

Dodatečným uzavřením pracovní smlouvy se pracovní smlouva stává platnou od samého počátku. Je ovšem otázkou, zda za zhojení vady v podobě nedostatku písemné formy by bylo možné považovat antidatované písemné vyhotovení pracovní smlouvy.

Závěr

Jestliže jste započali výkon  práce a pracujete „načerno“ máte stále možnost dodatečně uzavřít pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o dílo, ve které není rozhodující datum podpisu této smlouvy, ale datum, od kterého jste začali fakticky pracovat. Obdobně to platí i u živnostníků.